Uživatel uděluje vyplněním svých osobních údajů na webových stránkách nebo v aplikacích společnosti Lekis s.r.o. souhlas s jejich zpracováním. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řešení otázek souvisejících s účastí v soutěžích organizovaných Lekis s.r.o. (vyhlašovatel), za účelem předávání výher, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 let od prvního přihlášení. Souhlas uděluje uživatel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěží, hlasování či dalších aktivit. Poskytnutí osobních údajů uživatele může být podmínkou účasti v soutěži vyhlašovatele.

Správcem osobních údajů je společnost Lekis s.r.o..

Uživatel zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

Uživatel bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.

Uživatel přihlášením do soutěže či soutěžní aplikace uděluje vyhlašovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 5 let ode dne začátku soutěže. Tento souhlas je soutěžitel oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu vyhlašovatele obchod@lekis.cz s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy nebo kliknutím na hyperlinkový odkaz uvedený v textu obchodního sdělení.

Účastí v soutěžích uděluje uživatel (soutěžící) vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště, na webových stránkách, facebookový stránkách, pokud užití souvisí s touto soutěží.

Obecné zásady ochrany osobních údajů společnosti Lekis s.r.o.