Změny ve verzích LpW 2023.1.3.15 🠖 2023.1.3.44

Přehled nejdůležitějších změn a úprav v nových verzích LpW

Předchozí verze: 2023.1.3.15

Nová verze: 2023.1.3.44

Opravný daňový doklad k daňovému dokladu, na kterém byla použita snížená sazba daně 15 % nebo 10 %

Novinka

Dle zákona o DPH platí, že v případě opravy základu daně plátce opraví výši daně, pro kterou použije sazbu daně platnou ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, z níž vznikla povinnost přiznat daň. (§42, odst. 7 zákona o DPH). Oprava základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. (§42, odst. 3). Plátce opraví základ daně dojde-li mimo jiné ke zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění (§ 42, odst. 1). Opravu základu daně nelze provést, po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo (§42, odst. 8). Tato ustanovení nejsou novinkou zákona o DPH, ale vlivem změny sazeb DPH, se až nyní tato ustanovení projevují v praxi.

Vysvětlivka

Budete-li vytvářet opravný daňový doklad z původního dokladu, použije se sazba daně platná k datu původního zdanitelného plnění, tedy 15% nebo 10 %, s částkou odpovídající částce uvedené na původním dokladu. Vytváříte-li nový opravný daňový doklad v modulu Kniha faktur přijatých ručně, (Opravné daňové doklady ‣ Nový opravný daňový doklad), přidáte původní sazby DPH tak, že nejprve vyplníte DUZP a následně kliknete na volbu Přidat další sazbu. Zde vyberete 10 % nebo 15 % nebo postupně obě sazby. K výběru se budou nabízet sazby platné 3 roky zpětně od data DUZP.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image106.png

Přidané sazby se zobrazí v daňovém rozpisu:

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image113.png

V knize faktur vydaných se původní sazby DPH nabízí pro položku ODD také v závislosti na vyplněném DUZP. Tedy 3 roky zpětně platné sazby DPH.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image134.png

Tisk reklamačního protokolu

Novinka

Usnadnila by Vám práci možnost vytisknout reklamační protokol s předvyplněnými údaji k reklamované položce? Od verze 2023.1.3.25 je možné tisknout reklamační protokol z modulu Retaxace.

Vysvětlivka

V Retaxaci vyhledáte položku, ke které potřebujete vytisknout reklamační protokol. Kliknete do řádku s reklamovanou položkou a z lokálního menu vyberete Tisk ‣ Tisk reklamačního protokolu. Protokol se čísluje kontinuálně od čísla 1. Do protokolu se doplní:

  • Dodavatel/Prodávající - údaje provozovny dle údajů o firmě,

  • Reklamující - jedná-li se o výdej pro klienta, pak údaje klienta,

  • Reklamované zboží - název skladové karty,

  • Datum reklamace - datum tisku protokolu,

  • Doklad o dodávce reklamovaného zboží - číslo účtenky,

  • Datum nákupu - datum prodeje z účtenky,

  • Informace o dodání - název dodavatele dle dodacího listu,

  • Datum přijetí dle DL,

  • Číslo dodacího listu.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image123.png

Nahlížení na lékový záznam pacienta

Novinka

Novelou zákona o léčivech došlo k prodloužení možnosti nahlížení na lékový záznam pacienta z 1 roku na 5 let.

Vysvětlivka

Na lékový záznam je možné nahlížet z modulu Výdej volbou „Lékový záznam“ image16. Nahlížet je možné buďto pomocí načteného identifikátoru eReceptu. Anebo bez načteného eReceptu přes číslo OP nebo pasu. Máte-li načtený eRp a kliknete na volbu „Lékový záznam“, otevře se okno „Vyhledání identifikátoru dokladu“, kde stačí dle potřeby upravit počet měsíců na které chcete nahlížet. Kliknete-li na volbu „Lékový záznam“ aniž by byl na výdeji načtený eRp pro výdej, je třeba vybrat typ dokladu (OP nebo pas) a vyplnit číslo dokladu pacienta.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image76.png

Volbou „Zobrazit lékový záznam“ dojde prostřednictvím systému eRecept k ověření čísla průkazu v registru obyvatel a pokud pacient nevyslovil nesouhlas s nahlížením do lékového záznamu, záznam se otevře.

Lékový záznam zobrazuje na jedné záložce „Vydané LP“ a na druhé „Předepsané LP“. Volbou „Zobrazit detail LP“ na vydané položce je možné nahlížet na detail položky výdeje s informacemi o lékárníkovi a vydaném léku. Pokud tento detail zobrazujete ze záložky „Předepsané LP“ zobrazí se detailní informace o lékaři a předepsaném léku.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image87.png http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image97.png

Poznámka

Defaultně je nastaveno zobrazení lékového záznamu za poslední 4 měsíce (menu Nástroje ‣ Konfigurace ‣ Nastavení výdejů – volba „Počet měsíců pro lékový záznam“). Je možné upravit dle potřeby např. na 6 až 12 měsíců. Potřebujete-li vidět záznamy za delší časové období, doporučujeme spíše individuálně upravovat při aktuálním nahlížení. Defaultní nastavení 5-ti let v konfiguraci by mohlo načítání záznamů zbytečně prodlužovat.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image173.png

Souhrnný přehled změn ve verzích

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image144.png http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image152.png