Podmínky eRezervace

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového rezervačního portálu „Lekis eRecept“ (dále jen „Internetová stránka“) je společnost Lekis s.r.o., se sídlem Těšínská 1349/296, IČO: 253 56 089 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 9921 (dále jen „Provozovatel“).
 2. Kontaktní údaje provozovatele jsou:
  a) adresa: Lekis s.r.o., Pražská 126, 256 01  Benešov
  b) telefon: +420 317 763 711
  c) e-mail: benesov@lekis.cz
 3. Provozovatel prostřednictvím své Internetové stránky nabízí zákazníkovi možnost, aby si rezervoval po určitou dobu k osobnímu vyzvednutí léčivý přípravek předepsaný na elektronickém receptu (dále jen „Lék“), kterým disponuje Lékárna operující na území České republiky spolupracující s Provozovatelem (dále jen „Lékárna“), a to za podmínek uvedených v těchto Podmínkách eRezervace (dále jen „Podmínky“).
 4. Rezervaci léku (dále jen „eRezervace“) může učinit prostřednictvím Internetové stránky pouze fyzická osoba, která oprávněně disponuje platným lékařským předpisem v elektronické podobě (dále jen „eRecept“) a která zároveň nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Zákazník“).
 5. Při eRezervaci nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem a Lék není zasílán zásilkovým způsobem. Kupní smlouva je se zákazníkem uzavřena až při převzetí rezervovaného Léku ve vybrané lékárně, a to mezi Lékárnou a Zákazníkem.

II. eRezervace

 1. Zarezervovat lze pouze takový Lék, který je Zákazníkovi předepsán na platném eReceptu. Lék musí být vyzvednut v době platnosti eReceptu, jinak bude jeho vydání Lékárnou odmítnuto.
 2. Prostřednictvím internetové stránky nelze rezervovat:
  a) léčivé přípravky předepsané na papírovém receptu;
  b) léky předepsané na lékařské pohotovosti (z důvodu krátké doby platnosti 1 den);
  c) léky předepsané na eReceptu vydaném lékařem v jiné zemi než v České republice; ani individuálně připravované léčivé přípravky.
 3. Podmínkou eRezervace je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, mj. i identifikátoru eReceptu. eRezervaci zákazník dokončí kliknutím na tlačítko „Rezervovat“. Provozovatel po obdržení eRezervace Zákazníkovi zašle shrnutí eRezervace (potvrzení o vytvořené rezervaci) na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při eRezervaci.
 4. Provozovatel je v závislosti na charakteru předmětu eRezervace vždy oprávněn žádat Zákazníka o autorizaci eRezervace vhodným způsobem, např. telefonicky či e-mailem. Odmítne-li Zákazník eRezervaci požadovaným způsobem autorizovat, je Provozovatel oprávněn eRezervaci zrušit.
 5. Zákazníkem vybraná Lékárna prověří platnost eReceptu a skladovou dostupnost rezervovaného Léku; skladová dostupnost jednotlivých Lékáren se může lišit. Pokud má Lékárna rezervovaný Lék skladem, připraví jej a odešle zákazníkovi informaci, že je připraven k vyzvednutí (potvrzení eRezervace) e-mailem; není-li rezervovaný lék skladem na vybrané lékárně a lékárna jej ani nemůže objednat u svého dodavatele, lékárna eRezervaci zruší, o čemž zákazníka vyrozumí stejnou cestou. Dokud není Zákazníkovi doručeno potvrzení eRezervace, Lék není v Lékárně pro zákazníka připraven a v případě, že se Zákazník před potvrzením eRezervace dostaví do Lékárny, nemusí s ním být uzavřena kupní smlouva odpovídající eRezervaci.
 6.  Provozovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit eRezervaci zákazníka nebo eRezervaci zrušit v případě zjevné chyby týkající se mylné informace nebo technické chyby, a to v jakékoliv fázi eRezervace. Provozovatel je oprávněn odmítnout eRezervaci nebo eRezervaci zrušit rovněž v podezření zneužití eReceptu.
 7. Lék je pro zákazníka na vybrané Lékárně rezervován po dobu platnosti eReceptu, nejdéle však po dobu pěti kalendářních dnů ode dne potvrzení eRezervace.

III. Cena

 1. Učinění eRezervace, zrušení eRezervace ani změna eRezervace léku nejsou zpoplatněny.

IV. Zrušení eRezervace

 1. eRezervace je nezávazná. Pokud si Zákazník Lék v Lékárně nevyzvedne, je eRezervace po uplynutí doby eRezervace zrušena.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním eRezervace zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto Podmínek ve znění platném v den provedení eRezervace.
 2. Provozovatel za účelem vyřízení eRezervace zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na Internetové stránce https://www.lekis.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju. Aby Provozovatel mohl osobní údaje Zákazníka zpracovat, musí Zákazník k tomuto zpracování udělit Provozovateli souhlas, který je dostupný na Internetové stránce https://erecept.lekis.cz
 3. Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.
 4. Znění těchto Podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 2. 2021.