Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s rezervací eReceptů

1. Udělujete tímto souhlas (dále jen „Souhlas“) společnosti Lekis s.r.o., se sídlem Těšínská 1349/296, IČO: 253 56 089, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9921 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a dalších platných a účinných předpisů věcně působících na ochranu osobních údajů zpracovávala tyto osobní údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. e-mail
 3. telefonní číslo
 4. kód elektronického receptu

(dále jen „Osobní údaje“).

2. Osobní údaje je možné zpracovat na základě tohoto Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem poskytnutí Osobních údajů lékárnám, v nichž se mohou nacházet léky (Zpracovatelé Osobních údajů), o jejichž koupi má fyzická osoba, jejíž Osobních údaje budou zpracovány, zájem (dále jen „Příjemce“);
(dále jen „Zpracování“).

3. Poskytnutí osobních údajů proběhne jejich vyplněním v rezervačním formuláři na Internetové stránce, kterou provozuje Lekis s.r.o. Osobní údaje jsou dále předány (poskytnuty) lékárně formou zobrazení přímo v IS Lekis pro Windows. Pracovník lékárny data zpracuje a v případě dostupnosti požadovaných léčivých přípravků, rezervaci vyřídí. Následně je osoba poskytující osobní údaje informována emailem o skutečnosti, že jsou léčivé přípravky připraveny k vyzvednutí.

4. Správce a osoba poskytující údaje udělující Souhlas prohlašují, že si jsou vědomy Zpracováním Osobních údajů, které do jisté míry spadají do kategorie zvláštních osobních údajů. Konkrétně se jedná o kód elektronického receptu, z něhož lze dovodit zdravotní stav osoby poskytující Osobní údaje. To nicméně neznamená, že osobou poskytující Osobní údaje je osoba, pro níž jsou léky určen

5. Po Zpracování Osobních údajů Správce Osobní údaje nesmaže, nýbrž je uchová ve své interní databázi po dobu 5 let od vyřízení rezervace, a to za účelem:

 1. plnění svých právních povinností;
 2. ochrany svých oprávněných zájmů ve smyslu dokazování souladu Zpracování Osobních údajů s účinnými právními předpisy během kontrol orgánů veřejné moci.

6. Správce prohlašuje, že Osobní údaje nebudou poskytnuty žádným subjektům sídlícím či operujícím mimo území České republiky.

7. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný a vážně míněný souhlas. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu gdpr@lekis.cz. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem (také „Zpracovatel“).

8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 1. vzít souhlas kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu gdpr@lekis.cz;
 2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů;
 3. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
 4. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
 5. na přenositelnost údajů;
 6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.