Zásady zpracování osobních údajů

(dále jen „Zásady“)

I. Úvodní prohlášení a popis činnosti

 1. Společnost Lekis s.r.o. se sídlem Těšínská 1349/296 IČO: 253 56 089 (dále jen „Správce“), chrání veškeré zpracovávané Osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a v souladu s dalšími platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich Osobních údajů je pro Správce prioritou.
 2.  Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.
 3. Správce je provozovatelem internetových stránek (dále jen „Internetová stránka“), prostřednictvím níž si mohou lidé s eReceptem (dále jen „Zákazník“) zarezervovat (dále jen „eRezervace“) jimi zvolený přípravek, který je uveden na jejich eReceptu (dále jen „Lék“).
 4. Správce spolupracuje na základě občanskoprávních jednání s lékárnami, u nichž si mohou lidé dle své volby na základě zadaných osobních údajů Lék po úspěšné rezervaci koupit a vyzvednout (dále jen „Lékárny“, nebo také „Zpracovatel“).
 5. Správce bude níže určené osobní údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře na Internetové stránce zpracovávat jen za níže určenými účely zpracování, a to jen na základě souhlasu Zákazníka, který Zákazník udělí Správci před provedením eRezervace (dále jen „Souhlas“).

II. Účely zpracování osobních údajů

 1. Vaše Osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány pro tyto účely:
  a) Zajištění eRezervace u příslušné Lékárny, kterou Zákazník zvolí na Internetové stránce
  b) Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu dokazování Zpracování Osobních údajů během kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů);
  (dále jen „Účely zpracování“).

III. Zpracovávané osobní údaje

 1. Správce je oprávněn zpracovávat následující Osobní údaje dle účelu zpracování:
  a) jméno a příjmení
  b) e-mail
  c) telefonní číslo
  d) kód elektronického receptu
  (dále jen „Osobní údaje“).

IV. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

 1. Pokud udělíte Správci Souhlas se zpracováním Osobních údajů pro Účely zpracování, berete na vědomí, že poskytnutí Souhlasu je dobrovolné a že lze Souhlas kdykoli písemně na adrese gdpr@lekis.cz odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání.

V. Příjemci osobních údajů

 1. Správce Osobní údaje zpřístupňuje pouze spolupracujícím subjektům, respektive Lékárnám, které jsou ve vztahu k Vám a Vašim osobním údajům Zpracovateli těchto osobních údajů, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých Účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.
 2. Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé Osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.
 3. Správce nenese jakoukoli odpovědnost za zpracování Osobních údajů Zpracovatelem ve vazbě na právní vztah mezi Zpracovatelem a Zákazníkem ve smyslu například kupních smluv, jejichž objektem jest Lék. Takovéto zpracování Osobních údajů Zpracovatelem podléhá pravidlům nastaveným ze strany Zpracovatele.

VI. Doba uchování osobních údajů

 1. Osobní údaje Zákazníka Správce zpracuje a uchová po dobu nezbytně nutnou k zajištění eRezervace, nejdéle však po dobu sedmi dní od jejich sdělení Zákazníkem Správci.

VII. Práva subjektů údajů

 1. Zákazník, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním Osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
  a) vzít souhlas kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu gdpr@lekis.cz;
  b) požadovat po Správci informaci, jaké Osobní údaje Zákazníka zpracovává, vyžádat si kopii těchto údajů;
  c) vyžádat si u Správce přístup k Osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
  d) požadovat po Správci výmaz těchto Osobních údajů;
  e) právo na přenositelnost údajů;
  f) podat stížnost u Úřadu pro ochranu Osobních údajů nebo se obrátit na soud.
 2. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných až šikanózních žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Správce oprávněn za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítne. O takovém postupu Správce bude Zákazníka informovat.

VIII. Účinnost zásad

 1. Tyto Zásady zpracování Osobních údajů nabývají účinnosti dnem 24. 2. 2021